Thái độ của chúng ta về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Quan điểm, thái độ nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta tại Đại hội XII và nhất là tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta. Đó là thái độ rất kiên quyết, kiên trì, không nhân nhượng; không để cho chúng hoàn hoành, gây tội ác. Read more

Nọc độc của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Chúng ta đều rõ rằng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay là tổng thể hoạt động của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, bao gồm các chủ trương, biện pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về kinh tế, hành chính và luật pháp để ngăn chặn những nguồn gốc, nguyên nhân, đấu tranh khắc phục tiến tới loại bỏ không để hình thành, phát triển, lan truyền, xâm nhập sâu những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi con người, mỗi tổ chức và trong toàn xã hội Read more

Thủ đoạn nguy hiểm cần phải ngăn chặn

Những thủ đoạn nào mà các thế lực thù địch, phản động thường sử dụng để đạt được mưu đồ đen tối: đòi ly khai, thành lập khu tự trị? Có rất nhiều thủ đoạn, song đáng kể là thủ đoạn lợi dụng văn hóa, tín ngưỡng để chia rẽ đồng bào các dân tộc và các tôn giáo. Triệt để lợi dụng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bao loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trông đó, các chiêu bài: tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập... Đây là thủ đoạn “tung hỏa mù”, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Read more

Mưu đồ lợi dụng tôn giáo, dân tộc kích động ly khai, tự trị

Lợi dụng bản Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên hợp quốc 2007 mà Nhà nước ta đã tham gia, cùng những khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành xã hội của chính quyền cơ sở ở một số địa phương, các thế lực thù địch cùng những phần tử dân tộc cực đoan, cơ hội trong và ngoài nước đã ráo riết kích động đồng bào các dân tộc thiểu số đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krôm”; “Nhà nước Tin lành Đề-ga”, “Vương quốc Chămpa”, “Vương quốc Mông”, hướng tới ly khai, tự trị. Read more