Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, Đảng xác lập cơ chế tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và tổ chức hệ thống tổ chức đảng dọc từ Quân ủy Trung ương đến chi bộ nhằm hiện thực hóa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. Hơn 70 năm qua, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ của quân đội trong từng giai đoạn lịch sử. Cho dù, hình thức tổ chức cụ thể và phương thức vận động của cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong mỗi thời kỳ lịch sử có thể khác nhau, nhưng việc thiết lập hệ thống tổ chức đảng trong quân đội nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, vững chắc của Đảng đối với quân đội luôn nhất quán, là nguyên tắc bất di bất dịch.… Đọc tiếp

Read more

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng – nhân tố quyết định chiến thắng của Quân đội ta

Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lênin, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định phải thành lập quân đội công nông và đặt quân đội công nông dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng, tháng 3 – 1935, Đảng ta ra nghị quyết về tổ chức, lãnh đạo của Đảng trong đội tự vệ công nông. Nghị quyết nêu rõ: Công nông cách mạng tự vệ đội là dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương Quân uỷ của Đảng Cộng sản. Tư tưởng này tiếp tục được Đảng ta khẳng định trong các văn kiện Đảng qua các kỳ đại hội và trở thành nguyên tắc bất di, bất dịch trong quá trình Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Nâng tầm cao uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới

87 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên cách mạng Tháng Tám lịch sử vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); tiến hành hai cuộc chiến tranh thần thánh chống quân xâm lược Pháp và Mỹ thắng lợi; thực hiện thống nhất đất nước, Nam – Bắc xum họp một nhà, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; nhờ đó đã nâng tầm cao, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.… Đọc tiếp

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi ở Việt Nam

C.Mác và Ph.Ăngghen cho rằng, trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và xây dựng chế độ xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa, giai cấp vô sản cần phải có một tổ chức. Tổ chức ấy có vai trò đặc biệt quan trọng là đứng ra tập hợp quần chúng và lãnh đạo họ thực hiện cuộc đấu tranh đó. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, hình thức tổ chức cao nhất của giai cấp vô sản là Đảng Cộng sản. Chỉ có như vậy, giai cấp vô sản mới có thể từ giai cấp “tự nó” trở thành giai cấp “cho ta”, thực hiện bước chuyển từ tự phát lên tự giác để đấu tranh, lật đổ giai cấp tư sản; xây dựng chế độ xã hội mới theo lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Sự lựa chọn đúng xu thế lịch sử và hợp lòng người dân Việt Nam

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết cách mạng và khoa học; là học thuyết vì con người và do con người, chứa đựng chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp có khả năng chinh phục lòng người, không chỉ đối với giai cấp công nhân mà tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là lý luận đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, nhưng cũng là lý luận của cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới. Trên con đường vươn tới một xã hội mới nhân đạo, công bằng và hợp lý hơn, giai cấp công nhân và nhân dân lao động các dân tộc, trong sự lựa chọn của mình, đã và vẫn sẽ lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm ngọn cờ tư tưởng để dẫn đường, chỉ lối.… Đọc tiếp

Read more

Tội ác của bọn theo đuôi chống Chủ nghĩa Mác – Lênin

Theo đuôi các thế lực thù địch ở ngoài nước, các phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị ở nước ta đang lớn tiếng đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải “tự nguyện lột xác”, phải từ bỏ nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số kẻ ác ý, bạo mồm còn ví von rằng, phải từ bỏ “con thuyền Mác – Lênin” bởi trong quá trình đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ độc lập, đưa nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc, nó đã bị “mắc cạn”, “chết yểu”. Chúng đòi hỏi Đảng ta phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… Các phần tử chống đối, bất mãn đưa ra những luận điểm hết sức sai trái, phản động, cho rằng nguyên nhân của mọi cái “khốn khổ”, “lạc hậu”, “trì trệ”…ở Việt Nam là do sự “nô lệ về ý thức hệ” chủ nghĩa Mác – Lênin và đòi Đảng ta phải từ bỏ cái “lý thuyết ngoại lai” ấy…Đó là lý thuyết mà họ cho rằng đã bị phá sản trong thực tiễn và đã bị từ bỏ ngay tại chính quê hương của nó ở Đức và Nga xô.… Đọc tiếp

Read more

Chủ nghĩa Mác – Lênin sống mãi

Gần 170 năm tồn tại và phát triển, chủ nghĩa Mác – Lênin luôn phải đấu tranh quyết liệt với hệ tư tưởng tư sản, với chủ nghĩa chống cộng và các trào lưu cơ hội xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thực tiễn cuộc đấu tranh sinh tử ấy đã chỉ ra rằng: khi cách mạng đang ở cao trào, đang thắng lợi thì giai cấp tư sản, những kẻ chống cộng và cơ hội tìm trăm phương, ngàn kế để chống đỡ, phòng ngự, nhưng khi cách mạng gặp khó khăn, tạm thoái trào thì chúng chuyển mạnh sang phản công và tấn công, tập trung công kích chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng lợi dụng triệt để những sai lầm, trong phong trào xã hội chủ nghĩa, thậm chí chúng còn bịa ra đủ điều xấu xa, độc ác và thô thiển để thoá mạ, để cố chứng minh cho điều chúng muốn là “Chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời”, không thể giữ vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của các Đảng Cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Chúc ông Bùi Tín – Xuân Đinh Dậu năm 2017

Những ngày đầu năm 2017, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải không ít bài viết của Bùi Tín, tuyên truyền, xuyên tạc về việc Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đáng chú ý là viết: “Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Lú lẫn đến thế là cùng!” của ông trên trang Blog VOA ngày 11/01/2017. Trong bài viết, Bùi Tín khẳng định: “Hơn 40 năm nay đã có khá nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng xem ra các nghị quyết như thế đã tỏ ra ít hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trượt dài trên con đường suy thoái, tha hóa nghiêm trọng chưa từng có.” Theo Bùi Tín, nguyên nhân của tình trạng trên là do “các nghị quyết về xây dựng Đảng đều chệch hướng, bắt mạch không chính xác, đúng sai không rõ ràng, phải trái không tách bạch.” Rồi Ông suy diễn và quy kết “Nghị quyết Trung ương 4/XII vừa ban hành là một văn kiện sai lầm tệ hại theo tư duy sai lầm lẫn lộn, trái, phải, đúng, sai.… Đọc tiếp

Read more

Bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua đã chứng minh tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Thế nhưng, các thế lực thù địch với động cơ chính trị đen tối, luôn tìm cách phủ nhận, bôi đen, xuyên tạc mục tiêu đó. Âm mưu thâm độc của chúng là, muốn thay đổi chế độ ở nước ta, hướng đất nước ta đi theo con đường TBCN. Các quan điểm sai trái, phản động đó không thể đứng vững trước của thực tiễn lịch sử Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, đối với cách mạng Việt Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.… Đọc tiếp

Read more

Việt Nam đổi mới nhưng không đổi hướng

Trên một số trang mạng lại xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc, cổ súy một số bài viết chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đáng lưu ý là luận điệu xuyên tạc của Donguyen với tựa bài: “Việt Nam khi nào thay đổi và năm 2017”. Bài viết của y đã đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc về Việt Nam và cổ súy, kích động nhân dân chống lại Đảng và Nhà nước ta, với ảo tưởng sẽ thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, cách diễn giải của y quá vụng về, những luận điệu y đưa ra đều không đúng sự thật nên ảo tưởng của y không bao giờ thực hiện được, Bởi vì:

Thứ nhất, quá trình đổi mới ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và vai trò lãnh đạo của Đảng ta.Đọc tiếp

Read more
1948804total sites visits.