“Bình mới, rượu cũ” của Bùi Tín

Những luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành quả công cuộc đổi mới mà nhân dân Việt Nam đã giành được, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin của Bùi Tín chính là hành động đi ngược lại lợi ích tối cao của dân tộc. Những hành vi đó cần phải bị phê phán, đấu tranh, bác bỏ.

Read more

Cần hiểu đúng bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bản chất của Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khác với những gì mà Nguyễn Tiến Trung đã xuyên tạc khi cho rằng bản chất nhà nước pháp quyền không phát huy được dân chủ mà chỉ là chuyên quyền. Luận điệu đó mang đầy tính hằn học, phản động của Nguyễn Tiến Trung, chúng ta cần bác bỏ.

Read more

Dã tâm thâm độc của Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Không quá khó để nhận rõ mưu đồ và dã tâm thâm độc của Nguyễn Vĩnh Long Hồ ẩn sau những “ý tứ chân thành” của y. Việc kêu gọi Việt Nam tham gia liên minh quân sự thực chất là chống quan điểm, đường lối của Đảng, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do đó, chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu thâm độc, nguy hiểm này.

Read more

Tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Những luận điệu phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một thủ đoạn nham hiểm được các thế lực thù địch sử dụng với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cCng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Song, đó chỉ là sự ảo tưởng của những kẻ ngông cuồng; bởi những thành quả to lớn từ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang hiện hữu ở Việt Nam. Đó là điều không thể phủ nhận.

Read more

Sự ngụy biện, xảo trá của Nguyên Thạch

Sang năm mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc để Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới và để khẳng định một chân lý: dù cho những kẻ xảo trá như Nguyên Thạch vẫn ngày đêm chống phá nhưng chúng ta vẫn tin tưởng, vững bước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Read more

Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân đã được Nhân dân ta thừa nhận, gửi trọn niềm tin vào Đảng – lãnh tụ duy nhất của mình và gọi Đảng với cái tên trìu mến “Đảng ta”. Mặc dù trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có những lúc Đảng mắc sai lầm, khuyết điểm; cán bộ, đảng viên mắc sai phạm với Nhân dân; nhưng Nhân dân vẫn một lòng theo Đảng.

Read more

Sự ảo tưởng, mộng mị của Thạch Đạt Lang

Thật là xót xa, tội nghiệp cho Thạch Đạt Lang, một con người luôn đau đáu một ước mơ mộng mị về sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thạch Đạt Lang ơi, điều ngươi muốn không bao giờ xảy ra đâu, Thạch Đạt Lang hãy giữ câu hỏi đó cho mình để tự dằn vặt, đau khổ và suy ngẫm nhé.

Read more