Bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua đã chứng minh tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Thế nhưng, các thế lực thù địch với động cơ chính trị đen tối, luôn tìm cách phủ nhận, bôi đen, xuyên tạc mục tiêu đó. Âm mưu thâm độc của chúng là, muốn thay đổi chế độ ở nước ta, hướng đất nước ta đi theo con đường TBCN. Các quan điểm sai trái, phản động đó không thể đứng vững trước của thực tiễn lịch sử Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, đối với cách mạng Việt Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.… Đọc tiếp

Read more

Việt Nam đổi mới nhưng không đổi hướng

Trên một số trang mạng lại xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc, cổ súy một số bài viết chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đáng lưu ý là luận điệu xuyên tạc của Donguyen với tựa bài: “Việt Nam khi nào thay đổi và năm 2017”. Bài viết của y đã đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc về Việt Nam và cổ súy, kích động nhân dân chống lại Đảng và Nhà nước ta, với ảo tưởng sẽ thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, cách diễn giải của y quá vụng về, những luận điệu y đưa ra đều không đúng sự thật nên ảo tưởng của y không bao giờ thực hiện được, Bởi vì:

Thứ nhất, quá trình đổi mới ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và vai trò lãnh đạo của Đảng ta.Đọc tiếp

Read more
1935094total sites visits.