Sự thật ở Việt Nam bác bỏ những lời ngụy biện, gian dối của Đào Tăng Dực

Trên trang mạng xã hội Danlambao có bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam và người đàn ông Ấn Độ xẻ núi” của Đào Tăng Dực. Bài viết đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận con đường cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn, kêu gọi nhân dân thực hiện dân chủ hóa để thoát khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Lời nguỵ biện, xảo trá của Đào Tăng Dực thể hiện:

Thứ nhất, Đào Tăng Dực đã trắng trợn phủ nhận ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc cho rằng đây là một ý thức hệ đã lỗi thời, lạc hậu không phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam: Như chúng ta đều biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo.… Đọc tiếp

Read more

Bùi Tín – Kẻ điên khùng, nhảm nhí

Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng ra đời phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thế nhưng, với Bùi Tín, kẻ bất mãn với chế độ lại luôn tìm cách xuyên tạc, phủ nhận và mới đây Bùi Tín lại có bài viết “nền chính trị độc tài ở Việt Nam còn tồn tại lâu dài”. Bài viết vẫn cứ nhằm một mục đích xuyên tạc và chống phá đường lối chủ trương của Đảng ta.

1. Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Là một kẻ bất mãn chế độ, Bùi Tín thường xuyên viết bài công kích chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn.… Đọc tiếp

Read more
1927247total sites visits.