Không cho phép các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị phá rối

Để đấu tranh với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị có hiệu quả, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các cấp, các ngành cần đồng thời vào cuộc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cơ chế, chính sách, pháp luật với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là những người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Muốn vậy, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, thực hiện kiên quyết, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.Đọc tiếp

Read more

Lộ mặt bọn cơ hội, bất mãn chính trị chống phá đảng và chế độ ta

Hiện nay, có thể chỉ ra một số dạng cơ hội và bất mãn chính trị ở nước ta như sau:

Thứ nhất, cơ hội và bất mãn chính trị là những phần tử có lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng, dao động, thiếu niềm tin. Những phần tử này luôn hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do bản chất cơ hội, lập trường mơ hồ, không vững vàng, kiên định, nên khi cách mạng gặp khó khăn, bất lợi thì hoang mang, dao động, thỏa hiệp, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch, quay lại chống phá cách mạng, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Bản chất thâm thù của bọn cơ hội, bất mãn chính trị

Cơ hội và bất mãn chính trị là hiện tượng xã hội xuất hiện khá sớm trong lịch sử nhân loại. Ở Việt Nam, trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử, thường xuất hiện những phần tử cơ hội và bất mãn chính trị dưới nhiều màu sắc với những mức độ khác nhau. Hiện nay, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị được sự cổ vũ, hà hơi, tiếp sức của các thế lực thù địch, chúng càng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, làm rối loạn tư tưởng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, vị thế và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đến mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện.… Đọc tiếp

Read more
1927251total sites visits.