Không cho phép các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị phá rối

Để đấu tranh với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị có hiệu quả, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các cấp, các ngành cần đồng thời vào cuộc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cơ chế, chính sách, pháp luật với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là những người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

Read more

Lộ mặt bọn cơ hội, bất mãn chính trị chống phá đảng và chế độ ta

Những dạng thức biểu hiện trên chưa phải là tất cả, chưa phản ánh hết tính chất đa dạng, phức tạp của cơ hội và bất mãn chính trị ở nước ta hiện nay, song đó là những dạng thức biểu hiện cơ bản, đang hàng ngày hàng giờ chống phá Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vấn đề cần chú ý hiện nay là, các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng, sử dụng các các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị làm lực lượng xung kích, tiên phong để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam.

Read more

Bản chất thâm thù của bọn cơ hội, bất mãn chính trị

Các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị có những biểu hiện đa dạng và phức tạp; mức độ ảnh hưởng và tác hại của các dạng cơ hội, bất mãn chính trị khác nhau là có sự khác nhau. Vì vậy, trong đấu tranh với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, với từng đối tượng cụ thể, cần thực hiện những giải pháp thiết thực, phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất.

Read more