Trần Thảo có mắt như mù

Một trong những thủ đoạn chống phá của những kẻ thâm thù với chế độ ta hiện nay là đổi trắng thay đen, tạo dựng, bịa đặt và xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam. Chúng phủ nhận toàn bộ lịch sử cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng một cách nhìn khác – cách nhìn của những kẻ đối lập với lợi ích của nhân dân và dân tộc. Trần Thảo với bài viết “Ông già bến Ngự” đăng trên blog Ba Sàm là một điển hình như vậy.

Viết về lịch sử, song trong bài viết của Thảo, người ta thấy cứ mỗi lần luận giải hay đưa ra một “ý kiến”, “nhận định” liên quan đến một vấn đề, sự kiện lịch sử, con người lịch sử nào đó thì lại thiếu đi một chứng cứ, tài liệu lịch sử để chứng minh.… Đọc tiếp

Read more
1927227total sites visits.