Bài viết của Lê Nguyễn là ngôn tặc, cuồng xiên

Lê Nguyễn tiếp tục tung lên mạng xã hội (Danlambao) một số bài viết có nội dung phủ nhận thành quả đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của nhân dân ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bài viết của ông ta càng ngày càng thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Bài viết của Lê Nguyễn còn biểu hiện đối nhân, xử thế rất thiếu văn hóa, xa lạ và đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến, đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Lê Nguyễn cố tình bịt tai nhắm mắt, không hiểu được rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí kiên cường đấu tranh cho hòa bình, độc lập tự do của các dân tộc, hạnh phúc của con người.

Mang trong mình truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp nơi trên thế giới để tìm ra con đường giải phóng đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại là độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhờ đi đúng con đường cách mạng, nhân dân Việt Nam đã thực hiện cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở đầu một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong nhận thức, tình cảm, hành động của mỗi người dân Việt Nam thì độc lập của dân tộc là thiêng liêng nhất. Lời tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh tuyên đọc được khởi nguồn và bồi đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh để bảo vệ nền độc lập và tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đối với dân tộc Việt Nam, một dân tộc phải luôn chiến đấu chống lại sự xâm lược của các thế lực phong kiến, đế quốc để bảo vệ nền độc lập và hòa bình của mình, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn khát khao cho dân tộc được độc lập, tự do, nước nhà được hòa bình. Lý tưởng chiến đấu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Hồ Chí Minh được bắt nguồn từ chiều sâu truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam. Thực hiện lý tưởng chiến đấu mà Hồ Chí Minh đã giương cao, nhân dân Việt Nam đã anh dũng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại thắng Mùa xuân năm 1975 là biểu tượng rực rỡ nhất cho thắng lợi của sức mạnh Việt Nam, cho thắng lợi của mục tiêu, lý tưởng chiến đấu theo con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã vạch ra.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo luôn nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất định sẽ thất bại. Những kẻ chống cộng điên cuồng, mù quáng, xúc phạm đến anh linh Hồ Chí Minh như Lê Nguyễn không có chỗ đứng trong xu hướng phát triển tất yếu của dân tộc Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!