Lời khuyên cho Nguyễn Lương Tuyền

Bịa đặt, xuyên tạc nhằm bôi nhọ và xúc phạm danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thủ đoạn thâm độc, xấu xa của các thế lực thù địch. Mới đây trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Lương Tuyền với bài viết: “Bàn về điều mà CSVN “gọi là” tư tưởng Hồ Chí Minh sự thực? hay sản phẩm của dối trá, lường gạt, bịp bợm”, Nội dung bài viết đã có những luận điệu sai trái, xuyên tạc khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, với tiêu đề trên đã cho thấy, Nguyễn Lương Tuyền không chỉ xúc phạm những người đang sống mà còn xúc phạm chính những người cha, người chú của mình đã hy sinh xương máu để giành lấy nền hòa bình, tự do, độc lập. Nếu là người có lương tâm, Nguyễn Lương Tuyền phải biết rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Người đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, bôn ba đi khắp thế giới để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Công lao to lớn của Người không chỉ được các thế hệ người Việt Nam ghi nhận mà thế giới đã thừa nhận vinh danh. Điều này được minh chứng, năm 1987 Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công nhận Người là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Theo Nghị quyết của UNESCO: “Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc[1]”. Trong Từ điển Danh nhân văn hóa thế giới xuất bản tại Anh và Mỹ, cũng đã ghi rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc. Người đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam cùng hàng triệu người nô lệ ở hơn 100 nước trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là Danh nhân văn hóa của nhân loại trong thế kỷ XX.”

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa khái niệm rất ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ về tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã và đang chứng minh hùng hồn cho cả thế giới biết, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự đúc kết từ thực tiễn và được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm là hoàn toàn đúng đắn, điều này được minh chứng bằng những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã khẳng định rõ, tư tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ là thứ “thuổng, mượn tạm không hoàn trả, không ghi rõ xuất xứ” như lời xuyên tạc của Nguyễn Lương Tuyền.

Tóm lại, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nguyễn Lương Tuyền là hành vi bất nhân, bất nghĩa, vô ơn với lịch sử, vì mục đích thấp hèn, và sẽ không bao giờ lừa gạt được người dân Việt Nam. Tôi thành thật khuyên Nguyễn Lương Tuyền làm người phải có lương tâm, hãy sống cho tử tế, biết tôn trọng sự thật, đừng bán rẻ lương tâm, làm điều vô đạo đức, hãy để lại chút phúc đức cho con cháu của mình./.

——-

[1] Bản dịch của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng tại http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/18372502-.html, truy cập ngày 05/12/2017.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Gửi phản hồi

771193total sites visits.