Nhận diện hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận của các tổ chức phản động ở nước ta hiện nay

Thứ nhất, phủ nhận vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bản chất của hoạt động phá hoại hoại tư tưởng, lý luận là tiến tới xóa bỏ vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, tinh thần của cán bộ, đảng viên. Chúng tập trung tuyên truyền, phổ biến luận điểm “04 phi” (bao gồm “phi giai cấp”, “phi chính trị”, “phi ý thức hệ”, “lực lượng vũ trang phi chính trị”); tiến hành “cuộc chiến tranh chính trị” để tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng; nhằm tác động, chuyển hóa về mặt tư tưởng đối với đảng viên và quần chúng.… Đọc tiếp

Read more

Dư luận viên phản động của Phạm Đình Trọng

Thật nực cười Phạm Đình Trọng – Người đã có mấy chục năm công tác trong quân đội, từng là một nhà văn quân đội với gần 40 năm tuổi Đảng, lăn lộn trên các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, vậy mà Ông không thấu hiểu giá trị của độc lập, tự phải mất bao nhiêu năm, bao nhiêu xương máu mới dành được. Ông ngang nhiên phủ nhận thành quả cách mạng, cố tình xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông thời gian qua: từ thư ngỏ xin ra khỏi Đảng, đến các bài xuyên tạc về Đại thắng mùa Xuân 1975; kiến nghị, xám hối… Những bài viết đã thể hiện rõ sự hằn học, phản động của ông cần được lên án mạnh mẽ và vạch trần bản chất phản động.… Đọc tiếp

Read more
1932483total sites visits.