Xin đừng “tự diễn biến”

Hiện nay, nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng, chỉ có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp Nhà nước… còn trong các tầng lớp nhân dân không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vì không liên quan đến quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế. Có ý kiến khác cho rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh để không mắc mưu “tự diễn biến”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam đã và đang diễn ra khá phức tạp trong các tổ chức, các lĩnh vực của xã hội và chiều hướng ngày càng gia tăng. Vì vậy, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề cực kỳ cấp bách hiện nay.

Nguồn gốc, nguyên nhân của tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, song phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam  hiện nay không phải là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh địch, ta, một mất, một còn, mà là cuộc đấu tranh trong nội bộ tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, trong các tầng lớp nhân dân, diễn ra trên các lĩnh vực của xã hội.… Đọc tiếp

Read more
1945992total sites visits.