Chống tham nhũng bằng cách nào

Có trăm phương ngàn kế để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để giữ lại tiền của cho nhân dân, dùng tiền sạch để xây trường học, bệnh viện, phát triển kinh tế – xã hội. Dưới đây gọi là hai “kế sách” nhỏ mà người viết tâm đắc, muốn nêu ra để bàn cho kỹ, làm cho tốt.

Một là, phải thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề trên hết và trước hết, quyết định đến hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Cần tăng cường quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lối sống trong sạch, lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật.… Đọc tiếp

Read more

Phải dựa vào dân mới chống được tham nhũng

Muốn chống tham nhũng, giữ được tiền của cho nhân dân, phải nhìn kỹ, hiểu thấu bản chất, nguồn gốc và tác hại của tham ô, lãng phí; phải hiểu kỹ lời dạy của Bác Hồ: chống tham ô, lãng phí là cách mạng, là dân chủ vì “Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ”, tham ô là đặc trưng, gắn liền với thực dân, phong kiến. Đấu tranh chống thực dân, phong kiến, xây dựng xã hội mới phải bao hàm cả đấu tranh chống tham ô, lãng phí. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quyền lực thuộc về nhân dân, tất cả tài sản là của nhân dân. Nhân dân đóng góp mồ hôi, xương máu, tiền của cho công cuộc kháng chiến, xây dựng đất nước.… Đọc tiếp

Read more

Tại sao tham nhũng là “giặc nội xâm”

Những năm gần đây, tình trạng tham nhũng ở nước ta diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, quan trọng; đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh.

Với tầm nhìn sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm phát hiện và dự báo về nguy cơ, tác hại của các tệ nạn, tiêu cực xã hội gắn với Nhà nước, với người có chức, có quyền, nhất là trong điều kiện những người đó là đảng viên của một đảng cách mạng, nắm giữ quyền lực.… Đọc tiếp

Read more

Làm gì để không mắc mưu “tự diễn biến”

Để không mắc mưu địch, mình luôn luôn là chính mình; không bị “vô tình” mang bệnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không gây hại cho Đảng, tự “lấy tay chọc vào mắt mình” biến mình thành đui mù, thì mỗi người cần “soi lại mình để tự sửa cho đúng”. Muốn vậy, hãy chủ động, tích cực tham gia làm tốt một số giải pháp sau đây:

Giữ cho mình trong sạch, sống ngay thẳng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tự sửa chữa nhưng sai sót, khuyết điểm của mình.

Kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người nhân dân, đặc biệt là nhu cầu về lợi ích kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của từng đối tượng để đề xuất với Đảng, để Đảng có biện pháp đúng và trúng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, làm cho Đảng và từng cơ quan, đơn vị mạnh lên, không để xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; không có tham những, quan liêu, lãng phí; làm cho mọi người dân tin yêu Đảng, chính quyền.… Đọc tiếp

Read more

“Sai một ly sẽ đi ngàn dặm…”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng gây ra những tác hại vô cùng to lớn đối với Đảng; làm cho Đảng dần dần bị suy yếu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sự suy yếu về chính trị có thể bắt đầu từ những sai lầm trong quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, dần dần có thể chệch hướng chính trị vô sản, chuyển sang một lập trường chính trị khác.

Sự suy yếu về tư tưởng có thể bắt đầu từ việc xuất hiện những khuynh hướng tư tưởng khác nhau, thậm chí đối lập nhau trong Đảng đến việc xuất hiện những khuynh hướng tư tưởng đối lập với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, trái với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dần dần sẽ chệch hướng về tư tưởng, chuyển sang lập trường tư tưởng tư sản.… Đọc tiếp

Read more
1945987total sites visits.