Nguyễn Hoàng Dân là kẻ hồ đồ, ngộ nhận

Kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều được dư luận quốc tế đánh giá tích cực bởi “hai kẻ thù lâu năm tuyên bố hướng tới hòa bình sau những năm tháng gầm ghè đe dọa lẫn nhau”. Tuy nhiên, trong bối cảnh bế tắc nguy hiểm đã kéo dài nhiều năm trên bán đảo Triều Tiên thì kết quả ít ỏi ban đầu từ cuộc gặp này cho thấy, vẫn còn “rất mơ hồ về tương lai hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”. Và ngay cả tác giả Nguyễn Hoàng Dân cũng hoài nghi khi cho rằng: tương lai của bán đảo Cao Ly xoay chuyển thực hư thế nào cũng không thể minh định được ngay, nhanh chóng và chắc chắn… tất cả vẫn đang còn là các bước đi gai góc và cần nhiều thời gian, thiện chí của hai phía liên quan; bởi đó là công việc không thể được tiến hành trong một sớm một chiều như khẳng định của tác giả. Vậy, khi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên còn rất mơ hồ mà đã vội vã cho rằng Nhìn hội đàm thượng đỉnh liên Triều nghĩ về cái ngu và cái hèn của cộng sản Việt Nam, thì Nguyễn Hoàng Dân có phải là người quá hồ đồ, ngộ nhận không./.

Read more

Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Lê Công Định về chủ nghĩa Mác

Tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh nhân dân, đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới, một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù, thế giới có nhiều thay đổi, những chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Dẫu biết rằng, những luận điệu xuyên tạc bỉ ổi về chủ nghĩa Mác của Lê Công Định chẳng lừa bịp được ai, nhưng đây cũng là một luồng thông tin độc hại đối với xã hội, chúng ta cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh và bác bỏ./.

Read more