PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU THÚC ĐẨY “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều hoạt động thâm độc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ lực lượng vũ trang, hòng làm cho lực lượng vũ trang từ bỏ hệ tư tưởng mác xít, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, không tuân theo sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tập trung phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho đó là “giáo lý” đã lỗi thời, lạc hậu; tuyên truyền các luận điệu sai trái, đòi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, bác bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành của nước ta để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang; đòi lực lượng vũ trang chỉ tuân theo Hiến pháp, pháp luật, không phải tuân theo sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền luận điệu cho rằng, lực lượng vũ trang chỉ phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân, không phải trung thành với Đảng Cộng sản; phủ nhận chủ trương, đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước ta, đòi xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng nhà nghề, chuyên nghiệp…

Các thế lực thù địch đẩy mạnh việc tuyên truyền hệ tư tưởng, giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào lực lượng vũ trang; cổ vũ tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa, đòi hỏi đãi ngộ trong lực lượng vũ trang; xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những khó khăn về đời sống, nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang bi quan, chán nản, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng.…

Read more