CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp hiện đại ra đời đã tác động sâu sắc, toàn diện tới các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, không lĩnh vực nào, ngành nào và đối tượng nào lại không chịu sự chi phối, ảnh hưởng bởi những thành tựu do cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đem lại. Tận dụng những thành tựu do cuộc cách mạng đó đem lại, các thế lực thù địch đã ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ, nói xấu mọi quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước gây “nhiễm loạn” các thông tin, thật – giả, tốt – xấu, đúng – sai, trắng – đen lẫn lộn. Trước những âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã gây không ít những khó khăn, thách thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo.…

Read more