Chiêu trò bẩn thỉu của Hoa Nghi

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi tầng lớp trí thức là một bộ phận quan trọng của lực lượng cách mạng, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy mà, trên trang mạng Bauxite Việt Nam, với tựa đề “Ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ hay “trí thức là cứt” là có thật”, tác giả Hoa Nghi đã vu khống, xuyên tạc trắng trợn đường lối, quan điểm của Đảng ta đối với tầng lớp trí thức, nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vậy, đâu là sự thật?

Hoa Nghi xuyên tạc Đảng ta khinh thị tầng lớp trí thức 

Xuyên suốt bài viết, lợi dụng việc Trần Đức Anh Sơn bị kỷ luật, bằng những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, Hoa Nghi rêu rao rằng: Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã “ngày càng không chấp nhận để giới trí thức là đảng viên được mở rộng quyền tự do tư tưởng của mình” và “trong đảng luôn tồn tại “vòng kim cô” siết chặt tự do học thuật và tự do phản biện”.…

Read more