GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong giai đoạn hiện nay, âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch tuy chưa thể làm cho quân đội ta “biến chất”, mất phương hướng và mục tiêu chính trị; chưa thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, nhưng sự tồn tại của nó là hết sức nguy hiểm. Bởi vì, âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đang có được một số điều kiện để tồn tại, đó là: tình hình chính trị, quân sự phức tạp trên thế giới; những tác động tiêu cực từ điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, nhất là mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đã và đang tác động ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm lực chính trị, tinh thần của quân đội ta, cũng như tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ; cùng với đó là tác động từ một số vấn đề xã hội hết sức phức tạp, nhạy cảm, như: cơ cấu giai cấp; vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, biên giới lãnh thổ…

Thực trạng tình hình chính trị tư tưởng, nhận thức về “Phi chính trị hóa” quân đội của bộ đội ta bên cạnh những ưu điểm, những mặt tích cực, cần phải khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém.…

Read more

SỰ PHI LÝ CỦA LUẬN ĐIỂM ĐÒI BỎ CƠ QUAN CHÍNH TRỊ VÀ CÁN BỘ CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Họ nhai đi nhai lại rằng: quân đội là của quốc gia, của nhà nước, nên chỉ phục tùng nhà nước, phục vụ quốc gia, chứ không phục tùng và chịu sự lãnh đạo của bất cứ chính đảng nào. Quân đội nhân dân Việt Nam vì thế không phải phục tùng và chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức năng của Quân đội là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và phục vụ nhân dân, nên Quân đội chỉ phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức, đảng phái nào. Khi đưa ra luận điệu đó, mục tiêu mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị hướng tới là hạ thấp, đi đến xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị, nhất là chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội; phủ nhận, đi đến xóa bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.…

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các blog, trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, đưa tin kích động gây chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng lớn đến công tác cán bộ và vai trò lãnh đạo của Đảng.

1. Những luận điệu xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng: Lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã gia tăng chống phá với những giọng điệu bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc nguy hiểm.…

Read more