Không thể xuyên tạc vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam

Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng việc đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó điển hình là nhân vật Trung Nguyễn, đối tượng này cho rằng: “Ở các nước dân chủ, đa nguyên, đa đảng cầm quyền không thực hiện được lời hứa với dân thì ngay lập tức họ bị cử tri trừng phạt và bầu cho đảng khác lên nắm quyền”, “đó cũng là lý do mà giới lãnh đạo Đảng Công sản rất ghét đa nguyên đa đảng” và Y cho rằng, “Đảng Cộng sản không phải chịu trách nhiệm chính trị”. Thực tế có phải như vậy?

Thứ nhất, vấn đề đa nguyên, đa đảng mà Trung Nguyễn đề cập chỉ là một điệp khúc cũ rích, lỗi thời, là cái cớ “dân chủ” nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Luận điệu đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp của Ngốc Tử

Có lẽ cái tên “Ngốc Tử” chỉ là bút danh của một kẻ bồi bút, tay sai, cơ hội chính trị chuyên viết bài trên một số trang mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Như mới đây, ngày 21/5/2019, trên blog phản động “Danlambao”, Ngốc Tử có bài viết với tiêu đề: “Muốn Đất nước hùng cường – Phải xóa bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp”. Trong bài viết này, Ngốc Tử đã đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiến định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

1. Ngốc Tử không “nhận thức được” bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bài viết Ngốc Tử lập luận đơn giản, thô thiển rằng: “Dân tộc” là bao hàm tất cả các giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, nên trong mục 1, Điều 4 Hiến pháp ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của cả dân tộc, đại biểu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc…”, là tối nghĩa, là sự dốt nát.…

Read more