Bác bỏ luận điệu phủ nhận giá trị ngày thống nhất đất nước 30-4-1975 của Nguyên Thạch

Gần đây, trên trang mạng danlambao, Nguyên Thạch đăng tải bài “Thống nhất để “cùng nhau xuống hố” thì có nên chăng”, nhằm phủ nhận giá trị Ngày thống nhất đất nước 30-4-1975. Đó là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động cần phải đấu tranh bác bỏ!. Thực tiễn lịch sử chứng minh:

Thứ nhất: Ngày thống nhất đất nước 30-4-1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử nước ta, có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc

Thực hiện chủ trương của Đảng, mùa Xuân năm 1975, với tinh thần: “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng”, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã thừa thắng xông tới, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng này đã chấm dứt ách áp bức, xâm lược Việt Nam của thực dân, đế quốc hơn 1 thế kỷ (1858 – 1975).…

Read more

Chính trị hóa những vấn đề xã hội – một thủ đoạn chống phá của thế lực phản động

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Ông Lý Thái Hùng thuộc tổ chức Việt Tân – một tổ chức khủng bố đã có bài viết: “Tình hình Việt Nam trong thời gian tới”. Trong bài viết, ông Hùng đã viện dẫn những sự kiện chính trị, kinh tế xã hội diễn ra hết sức bình thường ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, để đưa ra những “dự báo” về tình hình chính trị của Việt Nam trong thời gian tới. Phải nói rằng, đây là một dự báo “thiên tài”, sặc mùi phản động, vu khống, bóp méo sự thực nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, lợi dụng tình hình sức khỏe và sự điều hành tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua, ông Hùng đã vu khống, bóp méo, xuyên tạc bản chất là không dân chủ, thiếu minh bạch, việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”, “lợi ích nhóm”, “phe cánh triệt tiêu nhau”… Là người Việt Nam, ông Hùng chắc cũng hiểu, để được bầu hoặc bổ nhiệm vào một vị trí cán bộ trong các cơ quan của Đảng, chính quyền Nhà nước ở các cấp thì người cán bộ phải đúng quy định, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và phải thông qua các khâu, các bước trong quy trình công tác cán bộ rất chặt chẽ, dân chủ và công khai.…

Read more