Nguyên Thạch – Kẻ xuyên tạc về vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam

Gần đây, trên trang mạng danlambao Nguyên Thạch đã đăng tải bài viết: “Đôi lời mong gửi sinh viên học sinh và các đảng viên trẻ Việt Nam”, Y xuyên tạc rằng, thế hệ trẻ Việt Nam đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi nhét những tư tưởng bảo thủ, độc tài trong chuyện tuổi trẻ Việt Nam phải được dẫn dắt bởi họ trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động bởi:

Thứ nhất, mục tiêu, lý tưởng, khát vọng của thanh niên được nuôi dưỡng, bồi đắp từ chính sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, từ khi thành lập Đảng cho đến nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp các thế hệ thanh niên đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã hoà quyện, thống nhất với mục tiêu, lý tưởng, khát vọng của thanh niên đấu tranh giành độc lập, tự cho cho dân tộc.…

Read more