CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Sử dụng phần tử cơ hội chính trị thông qua một số trang mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng; đối lập Đảng với nhân dân, với dân tộc; gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, gần đây, trên blog baotiengdan.com – một blog phản động, có đăng tải bài viết của Đặng Xương Hùng với tiêu đề “Thành Đô – Đặc Khu – Sách trắng Quốc phòng”. Trong

Read more

PHẠM ĐÌNH TRỌNG – TÊN PHẢN BỘI DÂN TỘC VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM (Kỳ 2)

Một là, Phạm Đình Trọng đã dựng chuyện, kích động đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp và thực hiện chế độ đa đảng đối lập ở Việt Nam: Luận điểm đòi “xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam” là phản động và không có căn cứ. Bởi lẽ, Đảng Cộng sản Việt Nam công khai mục tiêu, lý tưởng, cùng với “hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội” là dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn rõ ràng, chính xác. Về lý luận, quy định về đảng chính trị trong hiến pháp mang tính phổ biến, đó là quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Chúng ta biết rằng ngày nay, đảng chính trị đã trở

Read more