Vạch trần âm mưu đen tối của Trần Văn Giang

Là một trong những thành phần “tích cực” của lực lượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam, Trần Văn Giang thường xuyên viết, tung lên không gian mạng những bài viết nhằm mục đích xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phủ nhận những thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với “Cái bẫy chuột” được Trần Văn Giang đăng tải trên trang mạng phản động Danlambao cũng nằm trong âm mưu đen tối đó.

Để đánh lừa dư luận, Trần Văn Giang có cách đặt vấn đề ra vẻ mang tính nhân văn với cách nói khá ỡm ờ “hãy quan tâm đến những người sống xung quanh mình và cố gắng cùng giúp đỡ họ vượt qua cơn khốn khó”. Đến đây, mọi người sẽ nghĩ, Trần Văn Giang có chút lương tri của con người.…

Read more

Võ Ngọc Ánh – không thể vơ đũa cả nắm

Trên các trang mạng, Võ Ngọc Ánh viết bài: “Bộ mặt đảng”, đã vơ đũa cả nắm, đồng nhất một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng với toàn bộ cán bộ, đảng viên, từ đó xuyên tạc Đảng ta hiện nay là tham nhũng. Đây là luận điệu phản động, hòng hạ uy tín của Đảng với nhân dân. Điều này thể hiện sự vơ đũa cả nắm của Võ Ngọc Ánh, bởi lẽ:

  Thứ nhất, từ khi ra đời đến nay, bằng phẩm chất và trí tuệ của mình, đội ngũ các cán bộ, đảng viên của Đảng đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu không quản hy sinh, vượt qua bao khó khăn, gian khổ lãnh đạo nhân dân  tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ vào bậc nhất thế giới; giành thắng lợi trong hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía tây Nam, phía Bắc và ngày nay đang vững bước trên con đường đổi mới.…

Read more