Không thể xuyên tạc tình hình đất nước hiện nay

Như đã thành thông lệ, mỗi khi chuẩn bị Đại hội đảng, các thế lực thù địch lại tăng cường xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước. Theo đó, ngày 11 tháng 02 năm 2020, trên trang mạng xã hội, Hà Sĩ Phu viết bài: Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước. Hà Sĩ Phu cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đất nước ta đã “trừ khử tất cả những gì là riêng tư, trừ khử mọi sự chênh lệch để thống nhất gom về một mối, thống nhất điều khiển có kế hoạch, do một nhóm tiên phong nghĩ ra. Hậu quả là kìm hãm sự phát triển của trí tuệ, làm cho xã hội chậm tiến, lạc hậu”. Theo Hà Sĩ Phu, “đáng lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ con đường ấy, nhưng vì lợi ích riêng tư nên cố giữ và phải nói dối, ngụy biện để bảo vệ điều phản khoa học của mình”.…

Read more