LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA TƯỞNG NĂNG TIẾN

Như đã trở thành quy luật, trước những sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội ở nước ta. Không nằm ngoài quy luật đó, trên danlambaovn.blogspot.com, ngày 17 tháng 02 năm 2020 Tưởng Năng Tiến viết bài “Ơn nghĩa”. Trong đó, y cho rằng: Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918), có tới hàng trăm ngàn người dân Việt đi lính cho Pháp. Thế mà, “Lễ kỷ niệm 100 năm ngày ký Hiệp ước đình chiến”, có tới 72 nguyên thủ quốc gia, trong đó không hề có lãnh đạo Việt Nam. Và, “trong chiến tranh giải phóng dân tộc thân phận của những cán binh miền Bắc cũng chẳng khác gì”. “Thân xác chỉ còn là những bộ xương lụi tàn, nằm chờ chết như một niềm an ủi cuối cùng”.…

Read more