Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch ở Việt Nam hiện nay

Thời gian gần đây, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch được tiến hành dưới nhiều hình thức, phương thức mới. Đặc biệt, chúng hô hào với lời lẽ rằng, “Lối thoát cho Việt Nam – bất tuân dân sự”, hoặc “Bất tuân dân sự – con đường tự do cho Việt Nam”.

Điểm lại một số vụ việc thời gian qua ở Việt Nam có mang bóng dáng của “bất tuân dân sự” cho thấy, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, nham hiểm của chúng… Vì vậy, để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn phong trào “bất tuân dân sự” ở Việt Nam cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật.…

Read more