TRẦN GIA PHỤNG KẺ “HẾT KHÔN DỒN ĐẾN DẠI”

Ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, trước những sự kiện, những diễn biến phức tạp của tình hình, các thế lực thù địch đều bày ra nhiều chiêu trò chống đối, với những thủ đoạn, hành động rất thâm độc, vừa công khai trắng trợn, vừa ẩn dấu hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Để thực hiện âm mưu đó, mục tiêu hàng đầu của chúng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Mới đây, ngày 22/2/2020, trên mạng xã hội danlambaovn.blogspot.com có bài viết của Trần Gia Phụng, với tựa đề “Cây Cộng Sản”. Bài viết dù được che đậy bằng thủ đoạn “cắt dán”, “sao chép” thô thiển, nửa vời, song đã bộc lộ rõ âm mưu chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá Đảng ta khi cho rằng: “Bản thân HCM sinh sống ở Liên Xô nhiều năm tận mắt thấy được nền chính trị và sinh hoạt xã hội CS không phù hợp với nền văn hóa, dân tộc Việt Nam… Thế mà HCM vẫn quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa CS, tổ chức đảng CS, đưa về cướp chính quyền và cai trị Việt Nam…thực hành xã hội chủ nghĩa viển vông, không tưởng” hay “Kết quả là nước Việt Nam bị cây CS bao phủ, tối tăm, suy sụp, lại còn thụt lùi so với các nước lân bang”.…

Read more