Mưu đồ đen tối của Nguyễn Đình Cống đằng sau bài “Phản biện vài điều Quy định 214”

Như đã thành thông lệ, mỗi khi nước ta tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá. Bài viết “Phản biện vài điều về Quy định 214 của Nguyễn Đình Cống trên blog baotiengdan.com, ngày 02/01/2020 không nằm ngoài thông lệ đó. Đọc toàn bộ nội dung bài viết, Dân Phòng thấy rằng, Nguyễn Đình Cống đã lộ rõ mưu đồ đen tối.

Một là, phủ nhận Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý“, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành ngày 02/01/2020. Nguyễn Đình Cống cố tình không hiểu rằng: Quyết tâm của Đảng ta là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.…

Read more