Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng XIII

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra, đây là thời điểm các thế lực thù địch sẽ tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm và quyết liệt.

Một là, chúng xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam.

Trên phương diện tư tưởng, lý luận. Chúng tung ra những luận điệu cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là “mất dân chủ”, là “chuyên chế”, “đặc quyền, đặc lợi”, là “bóp nghẹt dân chủ”…; rằng, phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong Đảng và trong đời sống xã hội.…

Read more