VẠCH TRẦN KIỂU “GIẬT TÍT” CỦA NGUYỄN DÂN

Trên mạng xã hội (Danlambaovn.blogspot.com), ngày 01.4.2020 Nguyễn Dân có “giật tít” Sài Gòn tháng Tư.

Với kiểu “giật tít” đó cùng với những lời bình luận cực kỳ khiên cưỡng, cắt xén thông tin, y viện và so sánh tháng Tư năm 1975 và tháng Tư năm 2020… Thật nực cười vì mọi người đều nhận ra bộ mặt tráo trở, mưu mô của Nguyễn Dân – y chính là tên bồi bút phục vụ cho các thế lực thù địch chống lại sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Điều đáng phê phán ở đây chính Nguyễn Dân đã xuyên tạc và bóp méo sự thật những điều y dẫn ra. Đây vẫn là một trong những thủ đoạn, tuy không mới nhưng nằm trong mưu đồ của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng nước ta.…

Read more