NHẬN THỨC THIỂN CẬN VÀ MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ ĐEN TỐI CỦA ĐỖ NGÀ

Với mưu đồ “trợ lực” cho đồng bọn chống phá trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, mới đây Đỗ Ngà – một kẻ cơ hội chính trị, phản trắc đã tán phát bài viết: Tính “ưu việt” của mô hình kinh tế – chính trị xã hội chủ nghĩa nguyên bản Mác Lê trên nhiều diễn đàn phản động. Nội dung bài viết thể hiện sự thiển cận trong nhận thức cũng như mưu đồ chính trị thấp hèn của Đỗ Ngà, muốn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  1. Luận điệu xưa cũ và mưu đồ của Đỗ Ngà

Tiếp nối cho những âm mưu, luận điệu chống phá của “đồng đảng”, Đỗ Ngà lớn tiếng xuyên tạc: giữa mô hình xã hội chủ nghĩa của Cộng sản và phong kiến thì mô hình nào tiến bộ hơn?

Read more