ĐỖ NGÀ VẪN CHỨNG NÀO TẬT ẤY!

Gần đây Đỗ Ngà tiếp tục đăng đàn với bài viết: Nguồn gốc của một xã hội có ý thức kém, trong đó Y tuôn ra một mớ những dẫn chứng, lập luận vừa thể hiện sự ấu trĩ, non kém về nhận thức vừa chứa đựng những mưu đồ, dụng ý thâm độc, nham hiểm hòng xuyên tạc bóp méo tình hình giáo dục và luật pháp về giao thông ở Việt Nam.

Đỗ Ngà lợi dụng việc chấp hành luật giao thông  cũng như tình hình tai nạn giao thông để đổ lỗi cho giáo dục và tính nghiêm minh của luật pháp và vai trò của lực lượng chấp pháp, Y cho rằng: Một quốc gia có nền giáo dục như các quốc gia khác, nhưng ý thức của người dân tham gia giao thông không được cải thiện, khi thành phố đông người cũng như vắng người tai nạn giao thông vẫn xảy ra; giáo dục nhân bản không hề có ở nền giáo dục xã hội chủ nghĩa và luật pháp nghiêm minh ở đó cũng không hề có, con người rất hung hăng, người đi sai luật tấn công lại người đi đúng luật, lực lượng chấp pháp sẵn sàng đánh đập, bắt nhốt…tại Việt Nam, luật pháp lỏng lẻo đã đưa đến kết quả là một lượng người rất lớn trong xã hội sống rất thiếu ý thức.…

Read more