ĐẢNG LÃNH ĐẠO GIẢI PHÓNG MIỀN NAM LÀ KIÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN

Vừa qua, trên trang mạng xã hội có bài viết: “Sau ngày 30-4-1975 Bắc Việt Nam chủ trương tiêu diệt triệt để tiềm lực Nam Việt Nam về nhân lực, về kinh tế và về văn hóa nhằm củng cố việc cưỡng chiếm Nam Việt Nam và chặn đứng Việt Nam Cộng hòa có thể hồi sinh ở Nam Việt Nam”, của Trần Gia Phụng. Bài viết thể hiện sự hằn học, nhận định sai sự thật và phản động, vì các lý do sau:

Về lý luận, mỗi đảng phái chính trị đều mang bản chất giai cấp, mục tiêu, đường lối chiến lược cụ thể để lãnh đạo xã hội phát triển; nếu làm hại dân, làm suy yếu về kinh tế, văn hóa và đạo đức thì không bao giờ giữ được vai trò cầm quyền lâu dài. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng luôn luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.…

Read more