TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG – GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (Kỳ I)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập và là “hiện thân” quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, được giác ngộ lý luận cách mạng và trở thành một người cộng sản chân chính, lãnh tụ của Đảng và của dân tộc. Đó là con đường mà Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã đi và cùng với Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách dành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với trí tuệ mẫn tiệp và tầm nhìn chiến lược, sắc sảo, nhạy bén về chính trị, Hồ Chí Minh đã dành nhiều công sức và tâm huyết góp phần xây dựng Đảng ta trở thành một Đảng cách mạng, chân chính, thực sự là “đạo đức, văn minh”. Sinh thời, người đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DÂN

Trên trang mạng Danlambao ngày 20 – 04 – 2020 có đăng bài viết “Ác thú” của tác giả Nguyễn Dân. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật tình hình đất nước trong thời gian phòng chống đại dịch COVID – 19, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những kết quả đạt được trong tổ chức chống dịch bệnh của Nhà nước ta, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1.Việc Chính phủ chủ động ra các chỉ thị cách ly xã hội, kịp thời xử lý các tình huống nảy sinh đã phát huy tác dụng, hiệu quả tốt trong công tác phòng chống đại dịch COVID- 19 tại Việt Nam được nhân dân đồng tình ủng hộ và thế giới đánh giá cao.     

Read more