Xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước của Chân Như

Hiện nay, lợi dụng việc tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội, phản động đang ra sức kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết: “Tàu cộng đệ trình lên LHQ công hàm của Phạm Văn Đồng của Chân Như đăng trên mạng xã hội đã bộ rõ bộ mặt thật của một kẻ cơ hội trong số những kẻ cơ hội và phản động.

Vì động cơ chính trị, cơ hội, phản động, Chân Như đã bỏ qua trách nhiệm tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự toàn vẹn của Tổ quốc. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo là trách nhiệm thiêng liêng cao cả nhất của mỗi người Việt Nam.…

Read more

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG – GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (Kỳ III)

Ba là, củng cố Đảng về tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Có quy định cụ thể để mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Cán bộ, đảng viên phải có tính tổ chức, tính kỷ luật, chịu sự quản lý của chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Mọi hoạt động vô tổ chức, vô kỷ luật, cố tình không chấp hành chỉ thị, nghị quyết, gây chia rẽ, bè phái, làm suy yếu khối đoàn kết, thống nhất của Đảng phải được xử lý kỷ luật nghiêm túc. Tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy của Đảng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các tổ chức. Cán bộ, đảng viên phải hết sức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, tình thương yêu đồng chí và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.…

Read more