VẠCH TRẦN BỘ MẶT TRƠ TRÁO, BỈ ỔI CỦA ĐỖ NGÀ

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, trên trang mạng xã hội, cái tên Đỗ Ngà lại xuất hiện với bài viết “Lịch sử Việt Nam trong cái nhìn tổng thể”. Sau khi dẫn chứng một số sự kiện trên thế giới những năm 1940 như: Chiến tranh Trung Nhật 1937; Đức xâm chiếm Pháp năm 1940; Mỹ phản công toàn diện quân Nhật năm 1944; Nhật hất cẳng Pháp khỏi Đông Dương tháng 3, năm 1945 và đặc biệt là sự kiện Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, giành chính quyền, dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, từ đó y cho rằng: Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền một cách bất hợp pháp từ tay bảo Đại và Trần Trọng Kim.

Sự thật có phải như vậy? Câu trả lời là: Không

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lại một cách thấu đáo thông qua những chi tiết lịch sử.…

Read more