Đồ Hiếm kẻ lại khuấy đục môi trường Formosa

Trong những ngày tháng lịch sử này, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đang có nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phấn khởi trước kết quả bước đầu của công tác phòng, chống dịch Covid – 19, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Thì, Đồ Hiếm – kẻ phản động đã tung tin thất thiệt về vấn đề môi trường ở Hà Tĩnh. Y cho rằng, “chính quyền nhân dân cấp xã đã thờ ơ, bàng quang với cuộc sống của người dân, khi mà để cho nhiều xe tải chở chất thải từ nhà máy đến địa bàn xã để đổ”. Sự thật là không phải như vậy. Bởi vì:

Một là, thực chất của vấn đề là Đồ Hiếm đã khơi lại, khuấy đục tình hình môi trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cơ quan, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc xử lý dứt điểm từ lâu, đến nay mọi việc của nhà máy đã đi vào hoạt động bình thường, cuộc sống của người dân xung quanh nhà máy về cơ bản là ổn định.…

Read more

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “ĐẢNG KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC ĐỂ LÀM QUAN PHÁT TÀI” (Kỳ II)

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài”, những năm qua các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, đạo đức, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu đặt ra. Những thành tựu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu gần 35 năm đổi mới đất nước có nguyên nhân quan trọng từ vai trò lãnh đạo của Đảng, cũng như vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã được phát huy cao độ. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không làm tròn trọng trách người “công bộc” (đầy tớ) của nhân dân, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ: Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.…

Read more