PHÒNG NGỪA “VI RÚT DÂN CHỦ GIẢ HIỆU”

Ngày nay, dân chủ, nhân quyền là một vấn đề có tính thời sự và luôn giành được sự quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Điều đáng chú ý đó là các thế lực thù địch luôn luôn tìm mọi cách xuyên tạc và lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, những vấn đề nhạy cảm để tuyên truyền kích động gây nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ, thực hiện các mưu đồ chống phá đối với các quốc gia mà họ coi là thù địch, trong đó có Việt Nam.

1.Bộ mặt thật của Hội dân chủ giả hiệu

Để thực hiện mưu đồ của chúng, các thế lực thù địch đã tạo dựng một lực lượng đông đảo trong và ngoài nước, đào tạo số này trở thành ngọn cờ xung kích đi đầu trong việc lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng Việt Nam.…

Read more