LẠI MỘT CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ CỦA PHƯƠNG NGUYỄN VÀ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và tư tưởng của Người đã in đậm trong trái tim và khối óc của triệu triệu người dân Việt Nam. Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta” và “Tư tưởng của Người, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

Thế nhưng, hiện nay các thế lực phản động vẫn rắp tâm bôi nhọ, phủ nhận, xuyên tạc toàn diện, cả thân thế, sự nghiệp cũng như đạo đức và tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh.…

Read more