MINH BẠCH XÃ HỘI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KHUYẾT TẬT

Vừa qua, trên trang mạng xã hội đăng bài của nguyenhuuvinh’s blog – RFA, kể về những việc: “Không bình thường” ở Việt Nam hiện nay. Bài viết thể hiện sự nhận định sai sự thật và phản động, vì các lý do sau:

Về mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đã xác định và hướng tới xây dựng xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nên trong quá trình lãnh đạo rất coi trọng quyền lợi chính đáng và phát huy vai trò của nhân dân. Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng minh bạch xã hội, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Các hoạt động; không bao giờ bao che cho cán bộ, đảng viên có các hành vi tham ô, tham nhũng, làm trái với pháp luật và làm tổn hại đến tài sản của đất nước, niềm tin của Nhân dân.…

Read more