Dập tắt, xua tan ảo vọng “cách mạng màu”

Theo đuôi chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, phản động, các phần tử chống đối ra sức xuyên tạc, vu khống, lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Là kẻ cơ hội chính trị, phần tử chống đối chế độ, Hoàng Dũng đã tung lên trang mạng xã hội bài viết “Trụ đỡ chế độ độc tài với nội dung xuyên tạc, nói xấu chế độ ta là chế độ độc tài để kích động lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Hoàng Dũng đã ra sức xuyên tạc, nói xấu, hạ bệ lãnh tụ, phủ nhận tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more