Cảnh giác với mưu đồ một mũi tên trúng 2 đích của Trần Gia Phụng

Toàn thể dân tộc Việt Nam tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Dưới sự dẫn dắt của Người và tư tưởng của Người, Ðảng ta, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự thật, không thể phủ nhận.

Thế mà, Trần Gia Phụng với bài viết: “Kế thứ ba của Tôn Tử” đăng trên Danlambao, cố tình xuyên tạc, hạ uy tín của Người.…

Read more