GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên blog danlambao có bài viết: “Tại sao tất cả những chế độ cộng sản từ ngày thành lập đến nay đều thất bại”, với nội dung phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là luận điệu phản động, cần bác bỏ trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ ra quy luật khách quan của quá trình ra đời, phát triển của CNXH, CNCS. Chủ nghĩa Mác – Lênin là cái “cẩm nang” thần kỳ, là cái kim chỉ nam và là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.…

Read more