VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA ĐỖ NGÀ

Trên trang mạng xã hội, gần đây có đăng bài viết “Vì sao chúng ta lại bị những kẻ hạ đẳng hơn ai trị mình”? của tác giả Đỗ Ngà. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật về những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng hiện nay, bôi nhọ những đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

  1. Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Đỗ Ngà đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Cơ cấu chọn lãnh đạo trong ĐCS là một thứ quái thai, nó chặn đứng đường tiến thân người tài đức và mở đường cho những kẻ vô đức bất tài leo cao..”
Read more