Đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam

Thời gian gần đây, bên cạnh việc có nhiều cán bộ, đảng viên, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vẫn còn đâu đó những đối tượng, tự nhận mình là người yêu nước, có trách nhiệm với dân tộc, muốn đóng góp ý kiến với Đảng, nhưng thực chất là lợi dụng việc tham gia đóng góp ý kiến để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và chế độ.

Tự nhận mình là người “muốn góp ý kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải đả phá chế độ chính trị hiện hành”, nhưng trong bài “Đã không biết sao lại bắt dân chúng chờ cả trăm năm”, Mỹ Thuận đã đưa ra nhiều câu hỏi như: “Vì sao lại cứ buộc phải tìm kiếm con đường đi đến chủ nghĩa xã hội”.…

Read more