Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII của các thế lực thù địch

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng, dịch vụ tiện ích trên không gian mạng, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc thực tiễn đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội XIII của Đảng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Hoạt động của chúng không thực hiện đơn lẻ mà được tiến hành ồ ạt theo kiểu “chiến dịch”, với việc huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tuyên truyền tập trung về một chủ đề thống nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể nhận thấy một số âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII của các thế lực thù địch trên những dấu hiệu đặc trưng sau đây:

Thứ nhất, về mục đích của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đại hội XIII của Đảng là nhằm phá hoại công tác chuẩn bị Đại hội gây mâu thuẫn, chia rẽ, nghi kỵ, mất đoàn kết nội bộ Đảng; hướng lái dư luận, tạo tâm lý hoài nghi trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.…

Read more