“BỔN CŨ SOẠN LẠI” CỦA ĐỖ NGÀ VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Lợi dụng những sự kiện, vụ việc của cá nhân, tổ chức ở trong nước, rồi thổi phồng, bóp méo để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng để chống phá cách mạng nước ta. Nhưng mức độ chống phá ngày càng quyết liệt, phạm vi ngày càng rộng, ngôn từ ngày càng dung tục, không có văn hóa, mục đích không gì khác hơn nhằm kích động gây mất ổn định chính trị, tập hợp lục lượng tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đồng thuận của toàn dân. Bài viết của Đỗ Ngà đăng trên mạng xã hội với tựa đề “Luật là tao, tao là luật nó diễn ra như thế nào?” là một ví dụ điển hình cho âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch.…

Read more