Chỉ những kẻ thiểu năng mới không thấy được tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường

Thời gian gần đây, bên cạnh những bài viết phân tích một cách khách quan cả mặt tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường đối với nước ta, trên mạng xã hội vẫn còn một số đối tượng cố tình nhìn nhận lệch lạc về vấn đề này, rồi đổ lỗi cho Đảng Cộng sản. Trên trang mạng xã hội, trong bài “Toàn cầu hóa không có lỗi”, với những lời lẽ không thiện tâm, thiện ý, Đỗ Ngà cố tình đổ lỗi cho Đảng ta khi cho rằng tình trạng “tội phạm cao và đạo đức xã hội xuống thấp không phải do lỗi của mặt trái kinh tế thị trường mà là do lỗi của Đảng cộng sản vì đã có những chính sách sai lầm”. Rõ ràng, đây không thể là ngôn từ của người bình thường, bởi chỉ có những kẻ thiểu năng không nhận thức được đúng – sai, tốt – xấu, mặt tích cực – mặt tiêu cực, mới đổ lỗi cho Đảng CSVN một cách vô lối như vậy.…

Read more