KHÔNG TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ THAY THẾ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi thành lập các đảng mới để thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam. Một trong số đó là Ngụy Hữu Tâm, y đã đăng trên mạng xã hội bài viết “Suy nghĩ những ngày đầu tháng Mười năm 2020”. Trong bài viết, Ngụy Hữu Tâm đã nhận định sai lệch, định kiến về tình hình chính trị thế giới, xuyên tạc thực trạng xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, kêu gọi: “Tổng Công đoàn Việt Nam hay Hội Phụ nữ Việt Nam, hay thậm chí Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, cánh tay phải của Đảng, tuyên bố tự tách ra một đảng mới với cương lĩnh mới, không mang cái danh hiệu chủ nghĩa Mác Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh giả cầy nữa”.…

Read more