BẢO ĐẢM THỰC TẾ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Thời gian vừa qua trên trang mạng xã hội, có bài viết: “Hiến pháp Việt Nam: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất Hiến pháp Việt Nam, phủ nhận bảo đảm thực tế quyền con người và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, với Nhà nước. Nội dung bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ, bởi các lý do sau:

Một là, Việt Nam, Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng, là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của chế độ chính trị và Nhà nước trong đó có quyền con người, quyền công dân. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.…

Read more