CỐ TÌNH XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT VÀ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CHẾ ĐỘ CỦA SONG CHI

  Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, phản động, các phần tử chống đối ra sức xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với bài Xin đừng để họ phải cô đơn của Song Chi, đã cho thấy dã tâm đen tối, sự xuyên tạc, bịa đặt của chúng.

    Trong bài viết Song Chi đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt về việc xử lý những kẻ có hành vi chống phá Nhà nước, chống phá chế độ. Song Chi đã xuyên tạc, bịa đặt rằng Nhà nước Việt Nam “ngày càng mạnh tay đàn áp”. Thực tế ở  Việt Nam từ trước tới nay mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được đưa ra xét xử công khai, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không một ai, không một thế lực nào có thể gây sức ép hòng cản trở công tác xét xử và chạy tội cho kẻ vi phạm.…

Read more